Oleh DR. AWANG SARIYAN

Anda sudah mengetahui apakah sebutan baku, untuk apa, dan dalam situasi apa sebutan baku digunakan.  Sekarang, marilah kita halusi kaedah sebutan baku bahasa Malaysia supaya anda benar-benar menguasainya.

Oleh sebab aspek yang sering menimbulkan masalah kepada pengguna bahasa berkaitan dengan sebutan bunyi vokal maka tumpuan perhatian saya berikan kepada aspek pengucapan bunyi vokal.  Dalam bahasa Melayu, ada enam bunyi vokal yang dilambangkan oleh lima huruf, iaitu:

a

(seperti dalam kata anak)

é taling

(seperti dalam kata enak)

e pepet

(seperti dalam kata emak)

i

(seperti dalam kata pilih)

o

(seperti dalam kata tokoh)

u

(seperti dalam kata untung)

Dapat anda perhatikan bahawa setiap huruf vokal itu melambangkan satu bunyi, kecuali huruf e yang melambangkan dua bunyi, iaitu e taling dan e pepet.  Inilah keistimewaan bahasa Malaysia.  Inilah juga yang  menyebabkan bahasa Malaysia mudah dipelajari.  Lain halnya dengan bahasa Inggeris  Huruf a dalam bahasa Inggeris melambangkan beberapa bunyi yang berlainan.  Sebutan a dalam kata apple berlainan dengan sebuta a dalam kata apartment dan army.  Jadi, ada sekurang-kurangnya tiga bunyi untuk huruf a dalam bahasa Inggeris.  Kita terpaksa menghafal bunyi-bunyi yang berlainan itu.

Dalam bahasa Malaysia, masalah seumpama itu tidak timbul sama sekali.  Setiap huruf, pada dasarnya, melambangkan satu bunyi.  Sekarang perhatikan contoh sebutan yang betul bagi setiap bunyi vokal apabila digunakan dalam kata.

Dengan berdasarkan Jadual 1, dapat anda perhatikan bahawa huruf a tetap berbunyi a baik di awal kata, di tengah kata mahupun di akhir kata.  Yang sering menimbulkan perbincangan ialah bunyi a di akhir kata.

Jadual 1: Vokal “a”

VOKAL KEDUDUKAN CONTOH SEBUTAN

a

di awal kata adil adil
di tengah kata tangan tangan
di akhir kata juga juga

Bunyi a di hujung kata dipersoalkan oleh setengah-setengah orang, kerana ada dialek atau loghat yang membunyikannya dengan bunyi e pepet.  Sebutan itu berlaku dalam dialek Johor-Riau yang digunakan dengan meluas di kawasan selatan dan tengah Semenanjung Malaysia.  Dalam dialek Parit di Perak, a di hujung kata dibunyikan dengan e taling.  Jadi, kata papa diucapkan pape seperti dalam ungkapan Biar pape asal bergaye.

Untuk tujuan keselarasan, kelainan bunyi yang berbagai-bagai dalam dialek-dialek Melayu itu perlu dielakkan dalam sebutan baku.  Walaupun dalam perbualan sehari-hari anda bebas menggunakan sebutan menurut dialek anda, tetapi dalam sebutan baku untuk tujuan rasmi anda perlu menggunakan sebutan baku.  Jadi, kata yang dieja a•p•a patut disebut apa bukan ape, apé, apo, atau sebagainya.

 Jadual 2: Vokal “e”

VOKAL KEDUDUKAN CONTOH SEBUTAN

é
(e taling)

di awal kata énak énak
di tengah kata pétah tah
di akhir kata saté sa

e
(e pepet)

di awal kata erat erat
di tengah kata sesak sesak
di hujung kata nasionalisme nasionalisme

Bunyi é dan e sering menimbulkan masalah kepada pelajar, khususnya yang mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa kedua.  Hal ini disebabkan oleh penggunaan huruf yang sama, iaitu e.  Jadi, timbullah kekeliruan sebutan untuk kata sémak (seperti dalam ayat: Guru menyemak buku pelajar.) dan semak (seperti dalam ayat: Kawasan di belakang rumah itu semak).  Contoh-contoh lain ialah:

CONTOH SEBUTAN
selak

1

sélak (seperti dalam ayat: Hanim menyelak tabir tingkap.)

2

selak (seperti dalam ayat: Sebelum tidur, Agus menyelak pintu rumahnya.)
bela

1

béla (seperti dalam ayat: Perwira membela negara.)
 

2

bela (seperti dalam ayat: Datuk membela ayam dan itik.)
perang

1

pérang (seperti dalam ayat: Manggis yang mula masak berwarna perang.)
 

2

perang (seperti dalam ayat: Perajurit berjuang di medan perang.)

Selain dua kata yang berlainan tetapi dieja sama, ada pula kata yang satu saja bunyinya tetapi disebut dengan salah.  Misalnya:

KATA SEBUTAN YANG BETUL SEBUTAN YANG SALAH
sumber sumber sumbér
peka ka peka
ledak ledak dak

 Jadual 3: Vokal “i”

VOKAL KEDUDUKAN CONTOH SEBUTAN

i

di awal kata indah indah
di tengah kata pita pita
di akhir kata pili pili
suku kata akhir tertutup pilih pilih

 Masalah yang timbul tentang sebutan vokal i ialah pengucapan suku kata akhir tertutup.  Perhatikan contoh-contoh yang berikut ini:

 

CONTOH SEBUTAN YANG BETUL SEBUTAN YANG SALAH
ambil ambil ambel
alih alih aleh
balik balik balek
cacing cacing caceng
daging daging dageng
garing garing gareng
iklim iklim iklem
paling paling paleng
pilih pilih pileh
pimpin pimpin pimpen
sambil sambil sambel
tulis tulis tules
usik usik usek

 Jadual 4: Vokal “o” dan “u”

VOKAL KEDUDUKAN CONTOH SEBUTAN

o

di awal kata oleh oleh
di tengah kata toleh toleh
di akhir kata piano piano

u

di awal kata ubah ubah
di tengah kata tukang tukang
di akhir kata baku baku
suku kata akhir tertutup bakul bakul 

Masalah yang timbul tentang sebutan vokal u ialah pengucapan suku kata akhir tertutup  Perhatikan contoh-contoh yang berikut ini:

CONTOH SEBUTAN YANG BETUL SEBUTAN YANG SALAH
bakul bakul bakol
buluh buluh buloh
cucuh cucuh cucoh
dukung dukung dukong
hulur hulur hulor
jalur jalur jalor
kabur kabur kabor
labur labur labor
pikul pikul pikol
sabun sabun sabon

Sila Beri Pandangan

You must be logged in to post a comment.

 • Arkib

 • Statistik

  1138316
  Visit Today : 986
  This Month : 16993
  Total Visit : 1138316
  Hits Today : 4733
  Total Hits : 4767890
  Who's Online : 14
 • Kategori