Oleh ZAIDI ISMAIL

Sebelum meluasnya penggunaan singkatan dalam media sosial dan telefon pintar (smartphone), rata-rata pengguna bahasa pernah menggunakan singkatan dalam khidmat pesanan ringkas (short message service) atau lebih dikenali sebagai singkatan SMS. SMS merupakan khidmat yang begitu popular dalam kalangan pengguna telefon bimbit di negara kita sejak 1995.

Serentak dengan perkembangan SMS itu juga, satu gejala baharu turut berkembang, iaitu bahasa SMS. Bahasa SMS ialah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tulisan melalui saluran SMS, dan bahasa yang lazim digunakan ialah bahasa yang tidak baku atau bahasa basahan. Bahasa ini dari aspek leksikalnya mempunyai unsur-unsur campuran antara bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan bahasa daerah atau dialek. Singkatan dan gabungan kata juga turut digunakan secara sewenang-wenangnya dalam bahasa SMS, seperti leh join (boleh bergabung), yg cute (yang cantik), sume (semua), jer (sahaja), dan pastu (selepas itu).

Penggunaan bahasa SMS yang tidak terkawal dan sewenang-wenang oleh pengguna SMS, telah melahirkan kerisauan kepada ahli bahasa kerana gejala ini boleh memberikan kesan terhadap perkembangan bahasa Melayu. Sehubungan itu, semasa bertugas di Bahagian Penyelidikan Bahasa, penulis telah diberi tanggungjawab untuk melakukan penyelidikan dan menulis risalah Panduan Singkatan Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) Bahasa Melayu (2008). Risalah itu diharapkan dapat dijadikan panduan dalam penulisan SMS standard, terutamanya untuk SMS yang digunakan dalam situasi rasmi (seperti untuk menyampaikan maklumat rasmi kepada pihak tertentu, baik kerajaan mahupun swasta dan orang yang dihormati). Kepentingan penggunaan SMS dalam situasi rasmi sememangnya tidak boleh dinafikan lagi kerana maklumat dapat disampaikan dengan pantas dalam masa yang sangat singkat.

SMSPanduan Singkatan Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) Bahasa Melayu (2008)

Kini, SMS tidak lagi popular seperti awal kemunculannya. Walau bagaimanapun, penggunaan cara singkatan SMS itu masih lagi berlaku, tetapi dalam media yang lain pula dan lebih besar lagi, iaitu media sosial, seperti Facebook dan twitter. Selain itu, singkatan ini juga turut digunakan dalam telefon pintar yang ada pelbagai jenis khidmat “mesej pintar”. Antara “mesej pintar” yang boleh digunakan termasuklah WhatsApp, Telegram, WeChat dan LINE. Dalam media ini, bentuk singkatan seperti singkatan SMS telah digunakan dengan meluas.

                          p1   p2

Bentuk-bentuk singkatan telah digunakan dalam pelbagai media sosial

Jenis-jenis Singkatan

Singkatan yang lazim digunakan oleh pengguna media sosial dan “mesej pintar” semasa berkomunikasi dalam media tersebut biasanya dibuat sesuka hati bergantung pada kehendak atau keinginan penggunanya, terutamanya dalam kalangan generasi muda.

Walau bagaimanapun, sekiranya ada kesedaran dalam kalangan pengguna media tersebut untuk menggunakan bentuk singkatan yang lebih baik, mereka boleh menggunakan singkatan yang lebih tersusun dan jelas dari segi maksud kepanjangannya. Dalam hal ini, pengguna bahasa bolehlah menggunakan bentuk-bentuk singkatan yang standard, iaitu singkatan yang menurut kaedah pembentukan singkatan kata bahasa Melayu dengan sedikit penyesuaian, iaitu tanpa menggunakan tanda titik untuk menghindar daripada terlalu banyak menggunakan tanda titik (dalam setiap kata). Tanda titik hanya perlu digunakan untuk singkatan tertentu yang mengelirukan makna (kata kepanjangan), seperti bil. (bilangan), hal. (halaman), dan per. (perkara).

Dari segi jenisnya, singkatan ini dapat dibahagikan kepada tiga kelompok utama, iaitu singkatan nama khas, singkatan umum, dan singkatan kata serapan daripada bahasa Arab.

1. Singkatan Nama Khas

Untuk singkatan nama khas, ada enam cara atau kaedah penulisannya, iaitu:

i. Mengambil huruf pertama sahaja, contohnya:

   Masihi                         –           M

   Hijrah                         –           H

            Bersara                      –           B ( Jeneral (B) Mohamad Syafuan)

  Pulau                         –           P (P Pinang)

  Raja                            –           R (R Ismail)

  Tengku                      –           T (T Iskandar)

   Syed                           –           S (S Osman Kelantan)

ii. Mengambil huruf pertama daripada setiap kata yang membentuk frasa nama khas, contohnya:

  Kuala Lumpur                      –           KL

  Sebelum Masihi                   –           SM

  Ringgit Malaysia                  –           RM

  Yang Berhormat                   –           YB

  Ketua Setiausaha Negara-           KSN

  Tenaga Nasional Berhad   –           TNB

iii. Mengambil dua hingga empat huruf pertama, contohnya:

            Encik                                      –           En (En Hazmi)

  Februari                                 –           Feb

            Abdul                                     –           Abd (Abd Jalil)

  Mejar                                      –           Mej (Mej Azri)

  Profesor                                 –           Prof (Prof Hamid)

  Institut                                   –           Inst (Inst. Aminudin Baki)

iv. Mengambil huruf pertama daripada setiap suku kata, contohnya:

  Haji                                         –           Hj (Hj Ismail)

  Tanjung                                 –           Tj (Tj Bunga)

  Jawa                                       –           Jw

  Jakarta                                   –           Jkt

  Belanda                                 –           Bld

v. Mengambil huruf pertama daripada setiap suku kata dan juga huruf akhir kata, contohnya:

            Berhad                                   –           Bhd (Syarikat Maju Jaya Sdn Bhd)

  Hajah                                     –           Hjh (Hjh Zaiton)

  Bukit                                       –           Bkt (Bkt Merah)

            Batang                                   –           Btg (Btg Kali)

  Lorong                                   –           Lrg (Lrg Haji Taib)

vi. Mengambil huruf pertama dan akhir sesuatu kata, contohnya:

            Kampung                              –           Kg (Kg Baru)

  Tuan                                       –           Tn (Tn Haji Ramli)

  Puan                                      –           Pn (Pn Ramlah)

  Doktor                                    –           Dr (Dr Azril)

 2. Singkatan Umum

Ada 11 cara atau kaedah penulisan singkatan umum, iaitu:

i. Mengambil huruf pertama sahaja, contohnya:

  di                                             –           d (d sana)

  bin                                          –           b (Zaidi b Ismail)

  tan                                          –           t (5 t)

  jam                                          –           j (6 km/j)

  meter                                      –           m (7 m)

Bentuk ini hanya digunakan untuk kata yang ekasuku (satu suku kata) dan unit ukuran.

ii. Mengambil huruf pertama dalam setiap kata yang membentuk frasa, contohnya:

  salinan kepada                    –           sk

  bagi pihak                             –           bp

  terima kasih                          –           tk

  sastera lama                         –           sl

  anak lelaki                             –           al

iii. Mengambil huruf pertama dalam setiap kata yang membentuk kata majmuk (kata majmuk yang disatukan ejaannya), contohnya:

  tandatangan                       –           tt

  jawatankuasa                     –           jk

  setiausaha                          –             s.u (Tanda titik boleh digunakan untuk   menghindarkan kekeliruan makna.)

iv. Mengambil dua hingga empat huruf pertama, contohnya:

            nombor                                  –           no.

  halaman                                –           hal.

  bilangan                                –           bil.

            telefon                                    –           tel

  rujukan                                  –           ruj

  sambungan                          –           samb

  tingkat                                                –           ting

  faksimile                                –           faks

Untuk singkatan no., hal. dan bil., tanda titik boleh digunakan untuk menghindarkan kekeliruan makna.

v. Mengambil huruf pertama daripada setiap suku kata, contohnya:

  batu                                        –           bt

  pada                                       –           pd

  bahasa                                   –           bhs

  halaman                                –           hlm

  seperti                                   –           spt

  saudara                                 –           sdr

vi. Mengambil huruf pertama daripada setiap suku kata dan juga huruf akhir kata, contohnya:

            dalam                                     –           dlm

  jalan                                       –           jln

  kawan                                     –           kwn

  depan                                     –           dpn

           dapat                                      –           dpt

  tidak                                        –           tdk

vii. Mengambil huruf pertama daripada suku kata pertama dan suku kata ketiga,        contohnya:

            televisyen                              –           TV

  millimeter                               –           mm

  kilometer                                –           km

  kilogram                                 –           kg

  megabait                                –           mb

  gigabait                                  –           gb

viii. Mengambil huruf pertama dan akhir kata, contohnya:

           yang                                       –           yg

  gram                                       –           gm

  kampung                               –           kg

ix. Mengambil huruf pertama dan suku kata akhir, contohnya:

pergi                                       –           pgi

sampai                                   –           spai

nanti                                       –           nti

jumpa                                     –           jpa

x. Mengambil huruf pertama dan bahagian akhir kata terutamanya untuk perkataan yang panjang, contohnya:            suruhanjaya                         –           s.jaya

tanggungjawab                    –           t.jawab atau t.jwb

kakitangan                            –           k.tangan atau k.tgn

walaupun                              –           w.pun

antarabangsa                       –           a.bangsa

xi. Mengambil bahagian akhir kata sahaja, contohnya:

nenek                                     –           nek

kakak                                      –           kak

sudah                                     –           dah

encik                                      –           cik

bapak                                     –           pak

emak                                      –           mak

3.         Singkatan Kata Serapan daripada Bahasa Arab

Singkatan kata serapan daripada bahasa Arab yang sering digunakan oleh pengguna media sosial dan “mesej pintar” semasa berkomunikasi dalam media tersebut ada dua jenis singkatan, iaitu:

i. Singkatan yang telah mantap dan lazim digunakan, contohnya:

Subhanahuwataala                        –           SWT

Assalamualaikum                        –           askm

waalaikummussalam                –           w.salam atau w.slm

Allahyarhamah                         –           A.yarhamah atau A.yhmh

Pembentukan singkatan askm untuk kata assalamualaikum adalah berdasarkan huruf pertama dalam suku kata pertama dan kedua, serta suku kata akhir dan huruf akhir kata. Pembentukan singkatan wslm untuk kata wassalam pula adalah berdasarkan huruf pertama dalam setiap suku kata serta huruf akhir kata.  Penggunaan singkatan yang standard ini, terutamanya dalam media sosial sangat penting untuk mendidik secara tidak langsung pengguna bahasa agar menggunakan singkatan yang lebih baik, terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah agar mereka tidak terbawa-bawa gaya penggunaan singkatan sesuka hati dalam penulisan mereka di sekolah.

Bentuk-bentuk singkatan yang dicadangkan itu adalah selari dengan bentuk singkatan yang digunakan dalam Gaya Dewan (1995: 96) dan Kamus Dewan (2005), kecuali dari segi penggunaan tanda titik untuk mengelakkan daripada penggunaan terlalu banyak tanda titik dalam sesuatu mesej. Bentuk-bentuk singkatan inilah yang dicadangkan dalam risalah Panduan Singkatan Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) Bahasa Melayu (2008).

1. Sementara pembentukan singkatan w.salam, A.yarham, dan A.yarhamah untuk kata waalaikumussalam, Allahyarham, dan Allahyarhamah adalah berdasarkan huruf pertama dan bahagian akhir kata. Walau bagaimanapun, sekiranya singkatan w.salam, A.yarham, dan A.yarhamah masih lagi dianggap panjang, singkatan tersebut (untuk bahagian akhir kata) masih lagi boleh disingkatkan menjadi w.slm, A.yhm, dan A.yhmh.

2. Allahyarham                        –           A.yarham atau A.yhm

3. wassalam                             –           wslm

ii.         Singkatan yang belum mantap dan boleh digunakan dalam penulisan, contohnya:

 1. Sallallahualaihiwasallam   –           SAW

Sila Beri Pandangan

You must be logged in to post a comment.

 • Arkib

 • Statistik

  1035101
  Visit Today : 1317
  This Month : 17700
  Total Visit : 1035101
  Hits Today : 6840
  Total Hits : 4245174
  Who's Online : 5
 • Kategori